INFORMACE A SLEVY

Slevy

Účtujeme buď 3 hodinovou sazbu (20% sleva) a nebo 24 hodinovou sazbu.

Víkendová sleva 30%

Pokud si půjčujete nářadí na dobu delší než 5 dnů, poskytneme Vám na zápůjčku slevu až 10%.  


Půjčovní řád

§ 1

Nájemce se seznámí s nájemními podmínkami půjčovny a při jakémkoliv neporozumění si vyžádá informaci od vedoucího půjčovny.

§ 2

Pronajimatel předá nájemci zařízení po jeho předchozím přezkoušení a údržbě. Odpovídá rovněž za provádění revizí elektrických zařízení.

§ 3

Nájemce potvrzuje podpisem této smlouvy a po předložení dokladů a složení kauce, že převzal zařízení čisté, provozuschopné, bez závad a kompletní. Dále, že byl seznámen s obsluhou, údržbou a technickými a bezpečnostními podmínkami provozu.

§ 4

Nájemce se zavazuje, že bude zařízení používat pouze pro práce, pro které je zařízení určeno. Při práci bude dodržovat předpisy BOZ a používat ochranné pomůcky, zařízení bude provozovat na vlastní zodpovědnost.

§ 5

Nájemce není oprávněn přenechat pronajatou věc třetí osobě. Nájemce není oprávněn provádět na pronajaté věci žádné opravy ani úpravy. V případě závady je povinen vrátit zařízení kompletní a čisté, včetně příslušenství, které převzal. Při porušení těchto zásad je pronajimatel oprávněn účtovat pokutu v rozsahu škody, kterou nájemce způsobil.

§ 6

Nájemce je povinen chránit zařízení před poškozením a ztrátou. V případě ztráty, odcizení nebo úmyslného poškození je povinen oznámit tuto skutečnost neprodleně pronajimateli a v případě odcizení příslušnému oddělení POLICIE ČR. Nájemce odpovídá za ztrátu, poškození nebo zničení zařízení neodbornou obsluhou a je povinen způsobenou škodu uhradit v plné výši. V případě odcizení nebo ztráty uhradí nájemce pořizovací hodnotu zařízení a nájemné do doby ohlášení škody pronajimateli.

§ 7

Nájemce je povinen vrátit zařízení po uplynutí doby nájmu a svým podpisem stvrzuje, že zaplatí nájemné. Pokud zařízení nebude vráceno v dohodnutém termínu a prodloužení smlouvy nebylo projednáno, uhradí nájemce přirážku ve výši 25% normálního nájemného za každý zpožděný započatý den.

§ 8

Nájemce zaplatí za pronajaté nářadí smluvní cenu danou ceníkem půjčovny a smlouvou.

§ 9

Pronajimatel má právo přístupu k pronajaté věci kdykoliv za účelem kontroly, zda nájemce užívá věc řádným způsobem.

§ 10

Nájemce je povinen vrátit zařízení čisté. V případě, že se tak nestane, nájemce souhlasí se smluvní pokutou od 200 Kč.

Rámcová celoroční objednávka

Vážený zákazníku,

pokud intenzivněji podnikáte v oboru stavebnictví, vyplatí se Vám využití naší rámcové celoroční objednávky. V každém případě na Vás čekají naše bonusy a slevy, stejně jako upřednostnění při rezervaci strojů a nářadí, nehledě na jejich kompletní servis z naší strany.

Celoroční objednávku můžete stáhnout níže. Vyplníte svojí firmu, zodpovědné osoby (osoby, které mohou za Vaší firmu stroj/e přebírat) a podepsanou s razítkem můžete přinést k nám na pobočku.

ŽÁDEJTE NA POBOČCE PŮJČOVNY NEBO NA E-MAILU pujcovna.teplice@factorpujcovna.cz